Canal intern d'alertes

Heu detectat una mala praxi a l’Ajuntament i podeu aportar proves o indicis objectius relatius a aquesta conducta?Utilitzant l’aplicació, que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat, podeu fer que s’investigui el cas i s’actuï per millorar la integritat del sector públicPodeu escollir una comunicació totalment anònimaPodeu fer el seguiment de la comunicació a través d’un canal segur i conversar, tot que sigui anònimament, amb l’òrgan gestor de la bústia, que és independent en l’exercici de les seves funcions

 

Per què s’ha creat aquest canal de participació i col·laboració?

Per enfortir la integritat del sector públic municipalCom a mitjà de prevenció i detecció d'irregularitats

 

Per garantir la confidencialitat de les comunicacions i la indemnitat del comunicador

La bústia neix amb l'objectiu d'enfortir la integritat i afavorir la cultura ètica i de compliment normatiu en els òrgans i en les entitats municipals així com entre el personal al seu servei, inclosos els càrrecs electes.Es tracta d'un canal segur i bidireccional que promou la col·laboració entre l'Administració municipal i les persones, mitjançant la participació, per cultivar la integritat en la gestió pública i protegir l'interès general per mitjà de la prevenció i la detecció de conductes irregulars contràries a l'ordenament jurídic i a les pautes ètiques de conducta.

 

La bústia garanteix en tot moment la confidencialitat. La persona que fa la comunicació té dret a la protecció eficaç de la seva identitat, a la garantia plena de l'anonimat a l'entorn digital (si opta per fer-la de manera anònima) i a la integritat laboral. A més, si aquesta comunicació es refereix a accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu o a infraccions del dret de la Unió i estan també dins de l'àmbit d'aplicació de la llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informen d'infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (art 2 i 3) la persona informant podrà tenir, així mateix, dret a la protecció prevista en aquesta llei si es compleixen la resta de requisits que s'hi estableixen.

 

Accés a la Bústia Ètica

La Bústia Ètica és un canal només per comunicar fets relacionats amb males pràctiques a l'Ajuntament, no per formular queixes i consultes.

En cas de queixes i suggeriments, l’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania altres canals de comunicació

 

Accés a la Bústia de l'Oficina Antifrau

Utilitzant l'aplicació podeu alertar-nos perquè s'investigui el cas, contribuir en la lluita contra la corrupció i millorar la integritat de la gestió pública. Assegureu-vos de conèixer les eines d'anonimat.

 

Consulteu la INSTRUCCIÓ DE FUNCIONAMENT DEL SISTEMA D’ALERTA D’INFORMACIÓ

Consulteu la DESIGNACIÓ DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

Menu