Catàleg de serveis

Les competències municipals

 

Els ajuntaments tenen dos classes de competències, les pròpies, que poden ser exclusives o en concurrència amb altres ens locals, i les atribuïdes per delegació d’altres ens públics. Son competències municipals:

-Seguretat ciutadana

-Ordenació dels trànsit de vehicles i de persones en les vies públiques

-Protecció civil

-Prevenció i extinció d’incendis

-Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística

-Promoció i gestió del l’habitatge (control de l’habitalitat)

-Parcs i jardins

-Vies públiques urbanes i rurals

-Protecció del medi ambient (contaminació atmosfèrica i sonora, control activitats classificades, protecció d’espais naturals, potenciació i manteniment d’espais verds, eradicació d’abocaments incontrolats i educació ambiental)

-Mercats, escorxadors (control del cicle de la carn) i fires

-Defensa del usuaris i consumidors garantir la salut, la seguretat i els legítims interessos econòmics dels consumidors)

-Protecció de la salubritat pública (higiene dels aliments, desratització, desinfecció i desinsectació)

-Participació en la gestió de l’assistència primària de la salut

-Cementiris i serveis funeraris

-Serveis socials i promoció i reinserció social

-Subministrament d’aigua

-Clavegueram i tractament d’aigües residuals

-Enllumenat

-Neteja viària, recollida i tractament de residus

-Transport públic de viatgers (Transport públic de viatgers i taxi)

-Activitats i instal·lacions culturals, esportives i ocupació del lleure

-Turisme

-Participació en la promoció de l’ensenyament (manteniment de les escoles públiques i participació en els consells escolars)

-Enllumenat públic

-Cementiri

-Recollida de residus

-Neteja viària

-Abastament d’aigua

-Clavegueram

-Accessos al nucli de la població

-Pavimentació i conservació de les vies públiques

-Control d’aliments i begudes

-Parcs públics

-Biblioteca pública

-Mercats

-Tractament de residus

-Protecció civil

-Serveis socials

-Prevenció i extinció d’incendis

-Instal·lacions esportives d’ús públic.

-Servei d’abastament i depuració d’aigües

-Serveis de recollida, tractament i aprofitament de residus

-Escorxadors

-Mercats i llotges centrals

-Transport públic de viatgers


Així doncs, el capítols d’urbanisme (planejament, gestió i disciplina urbanística, habitatge) obres i serveis locals (neteja viària, recollida, transport i eliminació de brossa, enllumenat públic, abastament d’aigua potable i depuració d’aigües residuals) són l’objecte fonamental de l’activitat dels ajuntaments.

L’Ajuntament també exerceix funcions de dinamització i difusió cultural, mantenint diferents equipaments culturals i procurant pel manteniment del patrimoni històric i artístic. En aquest terreny col·labora a la normalització lingüística.

Hi ha un seguit de activitats on el municipi pot exercir activitats complementàries a les competències pròpies d’altres administracions públiques. Entre les activitats municipals concurrents hi ha:

-Educació

-Cultura

-Joventut

-Esports

-Promoció de la dona

-Habitatge

-Sanitat

-Protecció del medi

-Ocupació i lluita contra l’atur

-Arxius, biblioteques, museus

-Conservatoris de música i centres de belles arts

-Foment de le
s estructures agràries i la prestació de serveis d’interès públic agrari.
Menu